XIV EDYCJA KONKURSU „WIELKANOCNE TRADYCJE”

wielkoanocne tradycje 2016 regukamin str. 1 - KopiaSerdecznie zapraszamy do udziału w trzynastej już edycji konkursu plastycznego „Wielkanocne tradycje”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (6-19 lat) a prace zgłoszone do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

2017

Zgłoszenia przyjmujemy 9 marca 2018 r. 
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 16 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 14.00 w Domu Sztuki GAK.

WSTĘP WOLNY

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:

Dom Sztuki ,Gdański Archipelag Kultury
ul. Stryjewskiego 25,
80 – 625 Gdańsk,
tel./fax 58 307 31 44

2. Technika wykonania: dowolna

3. Prace muszą być opisane: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon szkoły, domu kultury lub domowy

4. Wiek uczestników: 7 – 19 lat

Przewidziano podział na 3 grupy wiekowe:

7 – 10 lat, 11 – 14 lat, 15 – 19 lat

Termin dostarczania prac – 9 marca 2018 r.

5. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków

6. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 16 marca 2018 r.

godz. 14:00 w Domu Sztuki GAK ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk.

7. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom – pozostają  własnością Domu Sztuki GAK.

8. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa prac.

9. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, na stronach www
i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

10. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.

11. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

12. Przetwarzanie Danych Osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury (Organizator).
  • Dane osobowe zbierane są przez Organizatora wyłącznie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących
  • Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  • Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji.

13. Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

15. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Poniżej zamieszczamy wzór zgłoszenia do konkursu:

OFICJALNE ZGŁOSZENIE

Imię……………………………………………………………………..

Nazwisko ……………………………………………………………

Adres domowy …………………………………………………..

Miasto ……………………….. Woj. ………….Kod …………..

Telefon domowy …………………………………………………

Numer, adres, tel/fax szkoły ……………………………….

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) ……………………

Podpis uczestnika ………………………………………………..

Podpis matki, ojca lub opiekuna ………………………….

Przystępując do konkursu przekazuję Organizatorowi moją pracę i przenoszę na Dom Sztuki GAK autorskie prawa majątkowe.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Podpis uczestnika ………………………………………………..

Podpis matki, ojca lub opiekuna ……………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/córki/syna/podopiecznego danych osobowych przez Organizatora w Konkursie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących.

…………………………………………………….

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na rejestrację i wykorzystanie mojego/syna/córki/podopiecznego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych bez jakichkolwiek roszczeń finansowych.

…………………………………………………….